Wateroverlast in Sint-Gillis-Waas: structurele aanpak ontbreekt

19 April 2017

Wateroverlast in Sint-Gillis-Waas: structurele aanpak ontbreekt

De recente overstromingsproblemen in Sint-Gillis Waas in januari 2016 en in mei 2016, werden veroorzaakt door een combinatie van zéér extreme regenval én van menselijke fouten in het verleden. 

Zo bleek uit een serene info vergadering die het gemeentebestuur organiseerde in GC De Route in juni 2016. De fouten waarop het gemeentebestuur wees, hebben onder meer te maken met een enorme toename van bebouwing en verharding in onze gemeente gedurende de laatste decennia én met forse schaalvergroting in de landbouw, die onder meer veroorzaakt is door de ruilverkaveling, waarbij zeer veel kleine grachten en plassen (rootputten) verdwenen en waterlopen werden gekanaliseerd. Daardoor heeft de oude , vandaag een veel te krappe afvoer capaciteit. Dit maakt dat onder meer de Loeverbeek, Blokstraatbeek en Vrasenebeek niet tijdig hun water via de Hoge Watergang kunnen evacueren in de richting van Kallo en Verrebroek, richting Schelde.

Watergang van de Hoge Landen

large_wateroverlast_sintgillis_0.jpg

Groen houdt een pleidooi om eindelijk een écht geïntegreerde aanpak op te starten en wenst dat de onze gemeente een opdracht geeft aan Aquafin om - zoals dat voor het eerst in de gemeente Wetteren is gebeurd - een globaal hemelwaterplan voor Sint-Gillis Waas op te maken.

De geografische situering van onze gemeente, geprangd tussen de Schelde en de hoger gelegen zandgronden in het westen (Stekene) en zuiden (Sint-Niklaas) maakt Sint-Gillis Waas nu eenmaal extra kwetsbaar. Dat heeft enerzijds te maken met het steeds moeilijker worden van waterafvoer naar de Schelde (het waterpeil van de Schelde stijgt jaar na jaar met ongeveer 4 mm! ). Anderzijds komt hemelwater ook steeds sneller naar Sint-Gillis toegestroomd vanuit de hoger gelegen gemeenten.

Groen houdt een pleidooi om:

  1. Hemelwater uit de riolen en zo lang mogelijk uit de beken te houden en er aantrekkelijke plekken mee te creëren voor mensen en natuur: hemelwater ter plaatse vasthouden, bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren maken allemaal onderdeel uit van zo een hemelwaterplan. En dat zowel in de bebouwde kernen als in het landbouwbuitengebied, zowel op particulier als op openbaar domein.
  2. Te onderzoeken op welke wijze het natuurgebied Saleghem krekengebied/Grote Geul van extreem hoge waterstanden kan worden geïsoleerd en ook de Watergang van de Hoge Landen kan worden ontlast. Dat kan wellicht door een nieuwe bypass-watergang langsheen de noordzijde van de E34, vanaf de Loeverbeek/Broekwatergang richting Verrebroek. Zo kan vervuild beken-water niet langer het natuurgebied instromen, én kan de Kreek gevrijwaard worden van té hoge waterstanden (waardoor nesten verdrinken, zoals in mei 2016). Bovendien kan in de zomer in de kreken ook een voldoende watervoorraad worden gebufferd voor langere droogte periodes, want ook die zijn te verwachten door klimaatverandering. Kortom, de waterstanden in de kreek kunnen dan beter geregeld worden, met minder problemen voor de landbouw.
  3. Werk te maken van een herstelprogramma 'binnendijken' in de Wase polders. Om groeiende toekomstige wateroverlast te kunnen compartimenteren, dienen de oude en vaak verwaarloosde binnendijken hersteld te worden, gaten gedicht en schotten worden klaargemaakt en gestockeerd. Zo zijn we klaar om bij écht zware calamiteiten, een combinatie van springtij met langdurige noordwesterstorm, de wateroverlast in de polders vakkundig te kunnen compartimenteren.

 

Groen wil aan al deze initiatieven en ideeën constructief meewerken. Groen wil af van het doorschuiven van verantwoordelijkheden en wil af van onderlinge verwijten tussen diverse belangengroepen inzake de waterproblemen in onze gemeente. Alleen samenwerking tussen alle betrokkenen, en dat zijn we allemaal,  kan het waterprobleem in onze gemeente oplossen en van de watersnood een deugd maken.
Laat ons eraan beginnen!