Bestuursakkoord 2019-2024

Het nieuwe gemeentebestuur van Sint-Gillis Waas, een coalitie tussen CD&V en Groen-sp.a, wenst met het bestuursakkoord een duidelijk merkbare omslag te maken in het gemeentelijk beleid.

We zijn fier om ons straf bestuursakkoord voor te stellen. We blijven meer middelen steken in uw brandweer, ocmw en politie, terwijl we ook ruimte maken om te investeren in vernieuwd beleid rond klimaat, water, verkeersveiligheid, verenigingsleven en vele andere thema’s die de burger ten goede komen. Het bestuursakkoord vindt u in bijlage.

Op 24 januari werd het akkoord ondertekend door de 3 voorzitters en het college, voorgesteld aan de pers en ter kennisgeving meegedeeld aan de gemeenteraad.

Het is een werkstuk waarop we fier mogen zijn. Grote en belangrijke delen van ons programma zijn in het akkoord opgenomen. Het is duidelijk ecologisch en sociaal geïnspireerd. De speerpunten van deze omslag zijn: het vrijwaren van de open ruimte en landelijk karakter, inzetten op kernversterking, het realiseren van waterbuffers en verbetering van de waterkwaliteit, prioriteit aan de voetganger, fietser en openbaar vervoer, bestuurlijke vernieuwing met meer participatie door de burger, …

Het akkoord bevat de ambities van de coalitie en de doelstellingen die we tijdens deze legislatuur wensen te realiseren.

We moeten dit nu verder concretiseren en uitvoeren:

* als basis voor het meerjarenplan en –begroting die we eind dit jaar voor de periode 2020 – 2025 moeten opstellen.

* als leidraad en toetssteen voor de dossiers en beslissingen waarmee we binnen het college en raad zullen worden geconfronteerd.

Speciale dank aan Erik, Nadine, Greet, Herwin en Tom voor hun inbreng in het overleg met cd&v, met wie we partners hebben gevonden in onze ambities.

Bestuursakkoord 2019-2024