De Klinge: Bergstraat en Hogenakker

17 Februari 2023

De Klinge: Bergstraat en Hogenakker

Naar aanleiding van het bewonersoverleg in De Klinge (op 16 januari), waar veel inspraak geleverd werd door de buurt, starten we met een proefperiode enkele richting in de Bergstraat.

Het invoeren van enkele richting voor het autoverkeer in de Bergstraat zal noodzakelijk zijn tijdens de geplande werken aan de N403, maar we willen geen vertekend beeld krijgen door deze werken. De bedoeling is om een evaluatie uit te voeren van deze proefopstelling, zonder invloed van de werken aan de N403. Daarom zal dit proefproject reeds ingaan op 27 februari, fietsen blijft toegestaan in beide richtingen. Evaluatie van deze proef kan digitaal gebeuren via de website van de gemeente

 

Tegelijkertijd voeren we enkele begeleidende  maatregelen vanuit het recent goedgekeurde mobiliteitsplan uit en wordt de snelheid in het centrum van De Klinge uniform 30 km/u. Op de ontsluitende wegen omheen het dorpscentrum (Hogenakker en Koningshoeveweg) blijft de maximale snelheid 50 km/u. Wanneer de werken op de N403 later in maart van start gaan en veel bijkomend verkeer verwacht wordt in de Klingedijkstraat richting Kalf, zal daar tijdelijk een snelheidsbeperking tot 50km/u worden ingesteld.

 

Daarnaast maken we werk van de herinrichting van de Hogenakker. De fietspaden laten hier te wensen over en de laatste jaren zijn er enkele verkavelingen bijgekomen, met een drukker voetgangersverkeer tot gevolg. De bedoeling is om de hele zone Bergstraat – Hogenakker samen aan te pakken. In een latere fase zal de Koningshoeveweg aan bod komen, waarvoor in de meerjarenbegroting de nodige budgetten reeds voorzien zijn. Momenteel zijn we bezig de inspraakreacties van de bewoners te bekijken met de ontwerper. Dit zal in een finaal ontwerpplan opgenomen worden.