Sint-Gillis-Waas maakt werk van integraal waterbeleid.

11 Januari 2024

Sint-Gillis-Waas maakt werk van integraal waterbeleid.

Sint-Gillis-Waas maakt werk van integraal waterbeleid om overstromingsrisico’s en droogtestress verder te beperken.

Het winterhalfjaar 23-24 is bijzonder nat geweest. Daar waar zuidelijk Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en West Vlaanderen te kampen hadden met intense wateroverlast, is Sint-Gillis-Waas deze keer gelukkig gespaard gebleven. Ons gemeentelijk watersysteem werd continu en van dichtbij gecontroleerd en waar nodig werden enkele noodingrepen uitgevoerd om de waterafvoer te garanderen. “Niet alle problemen konden voorkomen worden,” vertelt schepen van Waterbeleid Erik Rombaut (Groen). We stelden ook vast dat veel van de lokale problemen ontstonden doordat particulieren niet tijdig private grachten, beken en inbuizingen onderhielden.

 

Sint-Gillis-Waas blijft samen met haar waterpartners (Auafin, Riopact, provincie) werken aan de waterveiligheid. Zo zal de provincie Oost-Vlaanderen op suggestie van de gemeente nog dit jaar een noodoverloop in de Watergang der Hoge Landen aanleggen. Dat zal vooral een gunstig effect hebben op het stroomgebied van de Loeverbeek. Zo kan bij hoge risico-waterstanden het poldergebied gemakkelijker ingeschakeld worden. Ook in de polder zullen we trouwens in samenspraak met Polderbestuur, Havenbestuur Antwerpen en Natuurpunt verder werk maken van winterse waterbuffering, zowel ten behoeve van biodiversiteit als van gebruik van het opgespaarde water door landbouwers in droge zomermaanden.

 

“We moeten inderdaad verder de shift maken van ‘water zo snel mogelijk afvoeren’ naar ‘water zo lang mogelijk ter plaatse houden en geleidelijk laten infiltreren’,” gaat schepen van Openbare Werken Matthias Van Zele (CD&V) verder. De gemeente neemt deze taak op zich door systematisch te ontharden en water te bufferen, zoals bij de waterplannen die voorbereid worden in de  landbouwkamer Klokputweg in Sint-Pauwels en zoals bij de aanleg van nieuwere, blauwgroene parken:  het gemeentepark, de sportzone Houtvoort en de schoolomgeving De Zandloper  en Kompas bijvoorbeeld. Binnenkort zullen de werken starten aan de nieuwe wadi’s in de Pompstraat en Raymond Smetstraat. De gemeente kan dit alles natuurlijk niet alleen: zo was de eerste Vlaamse actie ‘tegelwippen’ een succes in onze gemeente en heeft geleid tot 2300 m² ontharding door particulieren en door de GO-school de Sterappel in 2023. Steeds meer gezinnen sloten aan bij de regenton actie, gecoördineerd door Interwaas. Beide acties zullen in 2024 trouwens herhaald worden.

 

Ook bij wegenwerken krijgt het regenwaterstelsel steeds meer aandacht. In de Sint-Niklaasstraat maken we verder werk van een gescheiden riolering en ook in de Houtvoortstraat zal men moeten inzetten op lokale infiltratie en buffering. Het regenwater zal daar ook gebruikt worden voor beregening van de nabijgelegen sportvelden. Door het regenwater te scheiden van het afvalwater, zal het rioolstelsel ontlast worden wat dan weer ten goede komt aan de Stationstraat, die gevoelig is voor overstromingen. Verder zijn er enkele kritieke punten waar we binnenkort overgaan tot het aanleggen van bufferbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden, waarbij we vooral het zuidelijk deel van Sint-Gillis-Waas in het stroomgebied van de Blokstraatbeek verder willen vrijwaren van wateroverlast.

 

Ons Laatste Nieuws

 

“Kortom, meer ruimte voor water in de strijd tegen overstromingen enerzijds en tegen verdroging anderzijds,  staat hoog op de agenda in Sint-Gillis-Waas” besluiten beide schepenen.