Opwaardering Houtvoortstraat

28 Oktober 2023

Opwaardering Houtvoortstraat

De riolering in de Houtvoortstraat is er slecht aan toe. De gemeente gaat daarom over tot de noodzakelijke vernieuwing van deze riolering.   

De gemeente maakt van die gelegenheid gebruik om ook de inrichting van de straat zelf aan te pakken. 

 “Er is een weloverwogen toekomstbestendig blauwgroen ontwerp voorgesteld op de gemeenteraad”, licht schepen van Openbare Werken Matthias Van Zele (cd&v) toe. “Onlangs verscherpte minister Zuhal Demir (N-VA) de regelgeving inzake infiltratie en buffering door een aanpassing aan de verordening hemelwater, maar we wachten niet op de implementatie hiervan en werken sneller aan een klimaatrobuuste straat.” 

In de nabije toekomst zal bij heraanleg van straten verplicht meer ingezet moeten worden op infiltratie en bovengrondse buffering van hemelwater. Dit is nu al het geval voor particulieren die willen verbouwen. “Als gemeente willen we nu reeds voldoen aan deze regelgeving en wachten we niet tot we ertoe gedwongen worden,” aldus schepen van Waterbeheersing Erik Rombaut (Groen). Bovendien wordt in het voorliggende ontwerp ook de toenemende hittestress aangepakt, een probleem dat volgens klimaatexperts alleen maar zal toenemen door klimaatverstoring. Ondergrondse infiltratie draagt daar niet aan bij en wordt dus niet langer zomaar toegestaan.

In de Houtvoortstraat zal ook de mobiliteit veiliger worden door het werken met asverschuivingen en verhoogde kruispunten, die tragere snelheid afdwingen. Het hemelwater van de daken wordt opgevangen en gebufferd in de Houtvoortsite, waar het zal gebruikt worden voor irrigatie van de sportvelden. Op deze manier komt het ontwerp ook ten goede aan de lokale sportverenigingen. Het water van de wegenis zal kunnen infiltreren in omliggende wadi’s. 

“Ook voor de Stationsstraat zal het effect gunstig zijn,” gaat schepen Van Zele (cd&v) verder. “Door het hemelwater van de Houtvoortstraat uit de riolering te houden, zal er meer bufferruimte beschikbaar zijn voor het regenwater van de Stationsstraat. Het is een ontwerp dat een balans vindt tussen mobiliteit, leefbaarheid en klimaatrobuustheid.” 

 

Facebookpagina
Instagram
Twitter