Verkeerscirculatie centrum Meerdonk.

30 Januari 2021

Verkeerscirculatie centrum Meerdonk.

Tijdelijke verkeerscirculatie in Meerdonk definitief. De volledige dorpskern wordt zone 30. Sint-Gillis-Waas, 29 januari 2021 Sinds 1 oktober 2020 liep er een proefproject voor een gewijzigde verkeerscirculatie inhet centrum van Meerdonk. De tijdelijke verkeersregeling wordt nu ook de definitieve regeling, besliste het schepencollege.           Sinds 1 oktober 2020 liep er een proefproject om de verkeerscirculatie in het centrum vanMeerdonk te wijzigen.Begin december heeft de gemeente de bewoners van de betrokken straten hieroverbevraagd. In elke straat verklaarde minstens 2/3 van de bewoners zich akkoord of helemaalakkoord met het nieuwe verkeersregime.   “Uit de bevraging bleek dat er bij de bevolking een groot draagvlak bestaat voor de nieuweverkeerscirculatie. Tegelijk beslisten we om de verschillende zone 30-gebieden in hetcentrum samen te smelten en uit te breiden tot één grote zone 30”, stelt burgemeesterMaaike De Rudder. Wat houdt dit concreet in? - Eenrichtingsverkeer in de Plezantstraat (in noordelijke richting), in de Schoolstraat en heteerste deel van de Margrietstraat (in zuidelijke richting). - In het centrum van de gemeente wordt één grote zone 30 afgebakend met als beginpuntenhet kruispunt Polderstraat-Schoolstraat, het kruispunt Meerdonkdorp-Schoolstraat en deschoolomgevingen van de Wegwijzer (Kloosterstraat) en het GOM (Margrietstraat). De zone30 in de Teerlingwijk blijft behouden en maakt deel uit van het grotere geheel. - Het verkeer van Meerdonkdorp richting Dijkstraat krijgt voorrang op het verkeer komendeuit de Schoolstraat. - In het eerste deel van de Schoolstraat moeten parkeervakken zorgen voor een efficiënteorganisatie van het straatparkeren. - In het eerste deel van de Margrietstraat wordt de bushalte enkele meters verplaatst.“Mogelijk komen er later nog kleinere aanpassingen en verfijningen”, zegt schepen vanmobiliteit Erik Rombaut. “Maar we zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen zullen bijdragentot een veiligere en aangenamere dorpskern in Meerdonk”.   Meer informatie: mob[email protected] en [email protected]