Kenbaar maken van vergoedingen: toch nog een stap te ver in Sint-Gillis-Waas?

06 Juni 2017

Kenbaar maken van vergoedingen: toch nog een stap te ver in Sint-Gillis-Waas?

In de publieke opinie was er een duidelijke vraag naar openheid en begrenzing van de vergoedingen.

In de gemeenteraad werd door Herwin De Kind, raadslid voor Groen, een voorstel ingediend om de inkomsten van de vertegenwoordigers van de gemeenten in intercommunales en andere verenigingen kenbaar maken.

Gemeenteraad van 9 maart 2017

De gemeenteraad heeft unaniem, dus zowel de CD&V meerderheid als oppositie, dit voorstel goedgekeurd.

Begin dit jaar was er in de media en de politieke wereld heel wat te doen over politieke mandaten en  de combinatie met functies in intergemeentelijke samenwerkingen ( intercommunales,  publieke en privé organisaties).  De ondoorzichtigheid van allerhande combinaties en constructies, samen met de gekoppelde vergoedingen riepen heel wat vragen op.

Het vertrouwen van de burger in de politiek werd wederom geschonden. In de publieke opinie was er een duidelijke vraag naar openheid en begrenzing van de vergoedingen. De meeste politieke partijen sloten zich uit overtuiging of onder druk van de omstandigheden hierbij aan en kondigden de nodige maatregelen aan.

Zoals quasi elke gemeente heeft ook onze gemeente een aantal, al dan niet vergoede, mandaten in intergemeentelijke samenwerkingen (Interwaas, Eandis, Fingem, MI-WA, de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Sint-Gillis-Waas, ?).  
Het grootste is niet vergoed en als een vergoeding is, is deze eerder beperkt.

Er bestaat reeds een verplichte jaarlijkse aangifte van mandaten bij het Rekenhof. Dit geldt voor de burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter.
De meest recente lijst werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2016.

De beslissing van de gemeenteraad van 9 maart breidt deze lijst uit met:

  1. de personen die de gemeente vertegenwoordigen in een intergemeentelijke samenwerking (en is dus ruimer dan burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter) én
  2. het jaarlijks brutobedrag van de vergoeding

Een eerste lijst zou meegedeeld worden in de zitting van juni 2017 met de gegevens over 2016.
We keken dan ook vol verwachting uit naar de agenda van de vergadering. We moesten echter vaststellen dat de lijst niet was opgenomen. Een eerste teken aan de wand?

Raadslid Herwin De Kind heeft via een schriftelijke vraag de lijst gevraagd.

Op de zitting van 1 juni werd dan een lijst (zie hieronder als bijlage, te downloaden) meegedeeld met een overzicht per mandataris en alle verenigingen waarin de gemeente wordt vertegenwoordigd. Het bevat zowel de vergoede als de niet vergoede mandaten. Bij de vergoede wordt het bedrag van de zitpenning vermeld. Dit is eerder beperkt vergeleken met de exorbitante bedragen die elders worden betaald. Het grootste deel is trouwens niet vergoed.

Op zich is dit een interessant document, omdat het een uitgebreid overzicht geeft van alle verenigingen waarin de gemeente wordt vertegenwoordigd (en door wie).  Dit is heel wat en toont de werk- en vergaderlast, meestal niet vergoed, en waarvan de burger weinig weet heeft.

Het samenstellen van de lijst zal ook een heel werk voor de administratie hebben betekend.

De lijst is echter geen antwoord op de vraag en de beslissing van de raad van 9 maart: nl.  een lijst  met de personen die de gemeente vertegenwoordigen in een intergemeentelijke samenwerking én het jaarlijks brutobedrag van de vergoeding.

Wanneer hiernaar werd gevraagd begon de voorzitter, bijgestaan door enkele vertegenwoordigers van de meerderheid, zich in allerlei bochten te wringen en te argumenteren dat dit niet kon worden gegeven:

  • Het aantal bijgewoonde vergaderingen zou per mandataris moeten worden opgevraagd? Terwijl het brutobedrag door de verenigingen aan de mandatarissen worden meegedeeld voor het invullen van de belastingaangifte
  • De verenigingen mogen dit niet meedelen want zouden de privacy schenden? Terwijl de mandataris dit kan meedelen. Het betreft middelen in uitoefening van een openbare functie.
  • Indien niet vergoed zou worden, zouden er geen kandidaten zijn? Terwijl het geen vraag betreft voor de afschaffing van de vergoeding met meedelen van het ontvangen bedrag.
  • De belastingaangifte zou moeten meegedeeld worden? Terwijl enkel een bepaald bedrag dat op de aangifte wordt vermeld wordt gevraagd.

We begrijpen de houding van (een deel van?) de meerderheid niet goed. Blijkbaar moet er nog heel wat schroom overwonnen worden om vergoedingen die men uit publieke functie ontvangt kenbaar te maken. Nochtans was meer transparantie het doel van de unanieme beslissing in maart.  Hierdoor willen we als gemeenteraad een bijdrage leveren in het herstel en versterken van het vertrouwen in het politieke bestuur.

De bedragen van de vergoedingen zijn eerder beperkt. Vrees voor 'schandalen' hoeft dus niet.
Kenbaar maken neemt de basis voor allerhande gissingen en opmerkingen als 'het zijn allemaal zakkenvullers' weg.
De voorlopige conclusie van het debat in de raad is dat het college dit opnieuw zal bekijken.

We zijn benieuwd. Wordt vervolgd!


Herwin De Kind
raadslid

BIJLAGEN:

lijst-verenigingen_personen.pdf