Groen wil samen met sp.a in het volgende bestuur werk maken van:

 • mobiliteit met voorrang voor fietsers en openbaar vervoer
 • welzijn – zorg en gezondheid dat voor iedereen openstaat
 • meer duurzaam energie- en ruimtegebruik
 • waterbeheer met oplossingen voor overlast en droogte
 • ondersteuning aan de lokale sociaal-culturele initiatieven
 • modernisering van het bestuur

Een greep uit onze concrete voorstellen:

 1. Meer en betere fietspaden door o.m. het  herstel van  het trage wegennetwerk met  een vlotte en veilige fietsverbinding tussen de deelgemeenten.  Een structurele aanpassing van de straten zodat de maximumsnelheid gegarandeerd en veiligheid voor voetganger en fietser wordt verhoogd.

 2. De uitbouw van welzijn – zorg en gezondheid in het welzijnshuis en verbetering van de  dienstverlening door  de verdere integratie van de diensten van de gemeente en het OCMW. We willen een automatische toekenning van rechten.

 3. Het behoud van de open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente: we willen een duidelijke visie op  het ruimtegebruik  met o.m. een glastuinbouwplan, een jaarlijkse aanplant van bomenrijen in de polders, de heraanleg van het gemeentepark en toegang tot het speelbos voor de bewoners van het zorgcentrum.
   
 4. Een omschakeling naar minder energieverbruik en op een omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen: we willen op korte termijn LED verlichting als straatverlichting en de lokale ondernemers ondersteunen in een energieomschakeling.

 5. Stimulering van de korte keten landbouw.

 6. Een vermindering van het zwaar verkeer: zowel het sluipverkeer in de gemeente als het doorgaand verkeer in  de Zandstraat en Potterstraat(N403).  Wij zijn voorstander van een zebrapad aan de Bagoniewijk en een snelheidsregime van 50 km/u op deze weg.

 7. Een waterbeheer met aanpak van de wateroverlast en droogte door de aanleg van waterbuffers in combinatie van recreatiemogelijkheid. Verder realiseren van rioleringwerken en ondersteuning bij de installatie van systemen voor individuele afvalwaterbehandeling (IBA)

 8. Een uitbreiding van het openbaar vervoer in trajecten en tijd (de ambachtelijke zone moet met de bus bereikbaar zijn).

 9. Meer zichtbaarheid van de wijkagenten en duidelijke afspraken tussen gemeente en politie voor de handhaving van milieu- en stedebouwkundige overtredingen.

 10. We willen een diervriendelijke gemeente en een hondenwei in elke deelgemeente.

 11. Een ondersteuning van de sociaal-culturele initiatieven met een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen vrijwilligers en gemeente.  De heropening van het jeugdhuis.

 12. Modernisering van het bestuur en meer respect voor de adviesraden (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, milieuraad, …)

Lees hier meer:

Uitgebreid programma Spa-Groen 2018